Op maandag 20/11/2017 was Blankenbergse Strandvondsten aanwezig op de lezing ‘Archeologie in onze kuststreek’. De lezing werd georganiseerd door de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw in de aula van de plaatselijke bibliotheek. Bieke Hillewaert stond in voor de nodige tekst en uitleg. Bieke is al jaren hoofd en bezielster van Raakvlak, de intergemeentelijke dienst voor archeologie in Brugge en Ommeland.

Dankzij het werk van Bieke en haar medewerkers hebben we een goed zicht op hoe onze kuststreek (oostvlakte) er lang geleden uitzag. Gedurende twee uur stond Bieke enerzijds stil bij het onstaan van de kuststreek en anderzijds bij haar archeologisch onderzoek dat dankzij grote infrastructuurwerken en nieuwe onderzoeksmethodes in een stroomversnelling raakte met bijzondere vondsten uit de prehistorie tot gevolg.

logo raakvlak

Logo Raakvlak. Bron Website Raakvlak

Als strandzoeker was het enorm interessant en verhelderend om toelichting te krijgen bij het ontstaan van de kustvlakte en de daarmee gepaard gaande grondlagen die zich gedurende de verschillende periodes vormden. Aan de verschillende grondlagen kunnen namelijk diverse vondsten gekoppeld worden. Bijvoorbeeld:

  • Prehistorische artefacten zijn terug te vinden in het pleistoceen zand (diepste grondlaag).
  • Artefacten uit de brons- en ijzertijd zijn terug te vinden in de veenlaag die zich gedurende deze periodes ontwikkelde.
  • Romeinse artefacten zijn terug te vinden net bovenop de veenlaag.
  • Middelleeuwse artefacten zitten dan weer in de zand en kleilaag die in deze periode ontstond.

Tot voor kort slaagden archeologen er echter niet in om te bewijzen dat de mens tijdens de prehistorie actief was in de kuststreek. De verklaring hiervoor is logisch als je weet dat archeologen in het verleden slechts in staat waren om één onderzoeksmethode, namelijk het proefsleufonderzoek, toe te passen. Deze methode is effectief voor het vinden van Romeinse en Middeleeuwse vondsten maar dringt niet ver genoeg in de bodem door om prehistorische artefacten bloot te leggen.

In 2008 komt hier echter verandering in. De plannen voor het bouwen van de snelweg de A11, die een groot deel van de oostelijke kustpolders zal doorsnijden, bood de uitgelezen kans om nieuwe kennis en een nieuwe methode, namelijk booronderzoek, in de praktijk toe te passen.

Dit archeologisch onderzoek, dat Raakvlak uitvoerde, leverde de gewenste resultaten op. Het booronderzoek drong dieper in de bodem door en legde prehistorische artefacten bloot wat de kijk op de activiteiten van de prehistorische mens in de kuststreek definitief wijzigde.

Omdat de lezing in Blankenberge doorging, stond Bieke eveneens stil bij een archeologisch onderzoek dat BAAC rondom Blankenberge uitvoerde. Door middel van een proefsleuvenonderzoek kon men adhv vondsten (bijvoorbeeld waterputten) aantonen dat er sedert de 8ste eeuw na christus bewoning was in Uitkerke en Wenduine. 

Als laatste gaf Bieke nog een overzicht van de verschillende archeologische vindplaatsen in de omgeving van Blankenberge.

De lezing deed mij nogmaals inzien dat je als metaaldetectorist de zoekomgeving goed moet leren kennen alvorens je het terrein met je metaaldetector effectief gaat afzoeken. Verder sterkt het mij in de gedachte dat ik als strandzoeker ooit een Middeleeuwse en/of Romeinse vondst zal doen op het strand of in de onmiddellijke omgeving ervan.