Waar mag je zoeken? Dit was de titel van een artikel dat het Agentschap Onroerend Erfgoed in 2020 publiceerde op hun website. Een artikel dat trouwens in 2021 een update kreeg. Het Agentschap neemt in het artikel de do’s en don’ts onder de loep van metaaldetectie op het openbaar domein.

Beginnende metaaldetectoristen gaan er namelijk nog te vaak van uit dat er op het openbaar domein geen toestemming nodig is om te detecteren. Het tegendeel is echter waar. Elk stuk grond en elke waterloop in Vlaanderen heeft een eigenaar of beheerder. Ook de openbare domeinen en terreinen zijn eigendom van, of worden beheerd door een gemeente, een provincie, een ministerie ….

Het is niet omdat sommige van die terreinen en domeinen publiek toegankelijk zijn, dat je er automatisch mag gaan zoeken. Net als op privégrond heb je voorafgaandelijk toestemming nodig om er te mogen detecteren en zijn je vondsten niet zomaar jouw eigendom.

Wil je dus aan de slag met je metaaldetector op het strand dan heb je toestemming nodig  van de desbetreffende kustgemeente die in opdracht van de Afdeling Kust instaat voor het beheer van het strand.

Blankenbergse Strandvondsten klopte in eerste instantie in de eigen badstad aan om toestemming te verkrijgen. Omdat er geen duidelijke procedure bij de Stad Blankenberge bestond voor de aanvraag tot toestemming van metaaldetectie op het strand werd een schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. In de brief werd metaaldetectie als hobby, de wetgeving omtrent metaaldetectie alsook de meerwaarde van metaaldetectie voor het strand als de strandganger omschreven. Het stadsbestuur nam na enig onderzoek (een dergelijke aanvraag was nieuw voor hen) contact per e-mail met de mededeling dat het toegelaten was om de hobby verder te blijven uitoefenen op het strand.

Omdat Blankenbergse Strandvondsten het voorbije jaar regelmatig werd gecontacteerd met de vraag hoe men in de verschillende kustgemeenten toestemming moest vragen, werd er besloten om een test te doen. Blankenbergse Strandvondsten nam de proef op de som en vroeg, aan de hand van een brief, bij alle kustgemeenten toestemming om te zoeken op het plaatselijke strand.

De kustgemeenten reageerden overwegend positief maar elk op hun eigen manier. De één reageerde per e-mail, de ander per brief en nog een ander beantwoordde de aanvraag met een heuse vergunning.

Blankenbergse Strandvondsten kan bijgevolg over de gehele Belgische kustlijn zoeken met uitzondering van de stranden van Zeebrugge en Bredene. Deze gemeenten gaven geen toestemming om te zoeken op hun stranden. Hun argumentatie was zonder het van elkaar te weten identiek, namelijk metaaldetectoristen hadden er overlast veroorzaakt wat hen deed beslissen niet langer toestemmingen te verlenen.

De Stad Oostende reageerde niet op het schrijven maar beschikt over een digitaal loket (vergunningen) die de toestemming voor metaaldetectie op het strand kan verlenen.

Het stemt Blankenbergse Strandvondsten tevreden dat de meerderheid van de kustgemeenten de meerwaarde van metaaldetectie op hun stranden blijft zien. Iets wat niet evident is als je als kustgemeente met overlast door metaaldetectie geconfronteerd wordt.

Op sociale media en op bepaalde fora wordt bij momenten nogal lacherig gedaan over het meenemen van afval, dichten van putten, respecteren van bepaalde zones … op het strand maar wat als nog gemeenten de houding van de Bredene en Brugge zouden overnemen? Het blijft bijgevolg belangrijk om de toestemming, vergunning of machtiging die je ontvangt van een kustgemeente correct na te leven en dit te koppelen aan een positieve houding op het strand. Het laatste wat iedereen wil is namelijk dat er een algemeen verbod zou komen om te detecteren op het strand, iets wat Natuurpunt, De Vlaamse Landmaatschappij en De Vlaamse Milieumaatschappij reeds beslisten voor hun domeinen en terreinen.

Laat dit artikel bijgevolg een oproep zijn om met zijn allen bij iedere zoeksessie op het strand de meerwaarde van metaaldetectie te tonen aan de strandganger, de redder, de beach bar, de lokale politie alsook de kustgemeente door afval mee te nemen, putten te dichten, verloren voorwerpen terug te brengen naar hun eigenaar, vindplaatsen van munitie door te geven aan de lokale politie maar vooral niet te detecteren op plaatsen waar je geen toestemming voor hebt.

Metaaldetectie en magneetvissen mogen niet:

  • Op locaties waar de eigenaar geen toestemming gaf.
  • Binnen archeologische beschermingen.
  • Op locaties die onderwerp zijn van een archeologisch onderzoek.
  • Binnen sommige beschermde landschappen of monumenten.
  • In bossen en openbare domeinen voor natuurbehoud, met uitzondering van de paden (Natuur en Bos).
  • Op militaire domeinen.
  • In bevaarbare waterlopen.